harivayustuti

Parayana Shlokas

Achamane

Pranayama

Sankalapa

Rishi Mantra

*************

Asya Shri HARI Vayu Stuti Mahamantarsya,

Trivikrama Rishi, ( Touch your head )

Prakritisch Chandaha ( Touch your lips )

HariVayu devata, ( Touch your chest )

HariVayu Preethyarthe Jape viniyogaha ( do namaskara to Hari Vayu Devata asking them to empower you to do the purascharane and accept the same)

Dhyana Mantras

*********************

Sri Narasimha Dhyana Mantra

**************************

Dhyaye narsimha muruvrutti ravi trinetram
jaanu prasaktkaryugmamathaparabhyam
chakram daram cha daDatam priyayaa sametam
tigamaamshukotyadhikatejassamgryashaktim

 

Sri Laxmi Dhyana Mantra

Sri Vayu Dhyana Mantra

************************

Om Hanuman Anjana sunuhu, VayuPutra Mahabalaha

Rameshtaha Phalgunasakaha Pingakshoh amit vikramaha

Udadidkramanischaiva Seetasandesha harakaha

Lakshmana pranadata cha dashagrivasya darpaha

Japam

********************

#1 Om hum Hanumate Namaha Om ( 6 times, on the navel)

#2 Om bheem Bheemaya Namaha Om ( 12 times, on the chest)

#3 Om Mum Madhvaya Namaha Om ( 24 times, on the head)

Panch Prana Pranayama

***********************

Om Hum Hanumante Namaha Om

Om Bheem Bheemaya Namaha Om

Om Mum Madhvaya Namaha Om

Om Poom Poornapragnaya Namaha Om

Om Mum Mahabalaya Namaha Om

Om HanumaBheemaMadhvaya Namaha Om

Panch Prana Karan Nyasa

***********************

Om Shri AnjaniSuthaya Angushtabhyam Namaha

Om Shri Rudramurtaye Tarjinibhyam Namaha

Om Shri Vayusutaya Madhyamabhyam Namaha

Om Shri Ramdootaya Anamikabhyam Namaha

Om Shri AgnigarbhaMoothaye Kanishtakabhyam Namaha

Om Hum Hanumante Karatala kara prushtabhyam Namaha

Panch Prana Angan Nyasa

***********************

Om Pranatmane Anjanisutaya Hridaya Namaha

Om Apanatmane SadgarbaMurthaye Shirase Namaha

Om Vayanatmane Vayusutaya Shikaye Vaushat

Om Udanatmane Ramdootaya Kavachayahum

Om Om Samanatmane Brahmastra nivaranya astra phat

Iti Digbandaha |

Kilakam, Bheejam and Shakti

************************

Om Hum Hanumante Iti Kilakam

Om Bheem Bheemaya Iti Bheejam

Om Mum Madhvaya Iti Shaktihi

Om Shri Rama Krisha VedVyasa Prithyartam Jape Viniyogaha

|| SrI narasiMhanaKastutiH ||

pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTAkuMBOcchAdrivipATanAdhikapaTupratyEkavajrAyitAH |
SrImatkaMThIravAsyapratatasunaKarA dAritArAtidUrapradhvastadhvAMtaSAMtapravitatamanasA
BAvitA BUriBAgaiH || 1 ||

lakShmIkAMta samaMtatO&pi kalayan naivESitustE samaM
paSyAmyuttamavastu dUrataratO&pAstaM rasO yO&ShTamaH |
yadrOShOtkaradakShanEtrakuTilaprAMtOtthitAgnisphurat-
KadyOtOpamaviShphuliMgaBasitA brahmESaSakrOtkarAH || 2 ||

|| iti SrImadAnaMdatIrthaBagavatpAdakRutA SrInarasiMhanaKastutiH saMpUrNA ||

Om || SrImadviShNvaMGriniShThAtiguNagurutamaSrImadAnaMdatIrtha –
trailOkyAchAryapAdOjjvalajalajalasat^pAMsavO&smAn punaMtu |
vAchAM yatra praNEtrI triBuvanamahitA SAradA SAradEMdujyOtsnABadrasmitaSrIdhavalitakakuBA
prEmaBAraM baBAra || 1 ||

utkaMThAkuMThakOlAhalajavaviditAjasrasEvAnuvRuddhaprAj~
jAtmaj~jAnadhUtAMdhatamasasumanOmouliratnAvalInAm |
BaktyudrEkAvagADapraGaTanasadhaTAtkArasaMGRuShyamANaprAMtaprAMgryAMGripITh OtthitakanakarajaHpiMjarA
raMjitASAH || 2 ||

janmAdhivyAdhyupAdhipratihativirahaprApakANAM guNAnAmagryANAmarpakANAM
chiramuditachidAnaMdasaMdOhadAnAm |
EtEShAmESha dOShapramuShitamanasAM dvEShiNAM dUShakANAM
daityAnAmArtimaMdhE tamasi vidadhatAM saMstavE nAsmi SaktaH || 3 ||

asyAviShkartukAmaM kalimalakaluShE&smin janE j~jAnamArgaM
vaMdyaM chaMdrEMdrarudradyumaNiphaNivayOnAyakAdyairihAdya |
madhvAKyaM maMtrasiddhaM kimuta kRutavatO mArutasyAvatAraM
pAtAraM pAramEShThyaM padamapavipadaH prApturApannapuMsAm || 4 ||

udyadvidyutprachaMDAM nijaruchinikaravyAptalOkAvakASO
biBradBImO BujE yO&ByuditadinakarABAMgadADhyaprakAMDE |
vIryOddhAryAM gadAgryAmayamiha sumatiM vAyudEvO vidadhyAdadhyAtmaj~
jAnanEtA yativaramahitO BUmiBUShAmaNirmE || 5 ||

saMsArOttApanityOpaSamadasadayasnEhahAsAMbupUraprOdyadvidyAnavadyadyutima NikiraNaSrENisaMpUritASaH|
SrIvatsAMkAdhivAsOchitatarasaralaSrImadAnaMdatIrthakShIrAMBOdhirviBiMdyAdBavadanaBimataM
BUri mE BUtihEtuH || 6 ||

mUrdhanyEShO&MjalirmE dRuDhataramiha tE badhyatE baMdhapASacChEtrE
dAtrE suKAnAM Bajati Buvi BaviShyadvidhAtrE dyuBartrE |
atyaMtaM saMtataM tvaM pradiSa padayugE haMta saMtApaBAjAmasmAkaM
BaktimEkAM Bagavata uta tE mAdhavasyAtha vAyOH || 7 ||

sABrOShNABISuSuBrapraBamaBaya naBO BUri BUBRudviBUti-
BrAjiShNurbhUR^^Ru^^BUNAM Bavanamapi viBO&BEdi baBrE baBUvE |
yEna BrUviBramastE Bramayatu suBRuSaM barBRuvaddurBRutASAn
BrAMtirBEdAvaBAsastviti BayamaBiBUrBOkShyatO mAyiBikShUn || 8 ||

yE&muM BAvaM BajaMtE suramuKasujanArAdhitaM tE tRutIyaM
BAsaMtE BAsuraistE sahacharachalitaiSchAmaraiSchAruvEShAH |
vaikuMThE kaMThalagnasthiraSuchivilasatkAMtitAruNyalIlAlAvaNyApUrNakAMtAkuchaBarasulaBASlE- ShasammOdasAMdrAH || 9 ||

AnaMdAnmaMdamaMdA dadati hi marutaH kuMdamaMdAranaMdyAvartyAmOdAn
dadhAnA mRudapadamuditOdgItakaiH suMdarINAm |
vRuMdairAvaMdyamuktEMdvahimagumadanAhIMdradEvEMdrasEvyE
maukuMdE maMdarE&sminnaviratamudayanmOdinAM dEvadEva || 10 ||

uttaptAtyutkaTatviT^prakaTakaTakaTadhvAnasaMGaTTanOdyadvidyudvy- UDhasphuliMgaprakaravikiraNOtkvAthitE bAdhitAMgAn |
udgADhaM pAtyamAnA tamasi tata itaH kiMkaraiH paMkilE tE
paMktirgrAvNAM garimNA glapayati hi BavaddvEShiNO vidvadAdya || 11 ||

asminnasmadgurUNAM haricharaNachiradhyAnasanmaMgalAnAM
yuShmAkaM pArSvabhUmiM dhRutaraNaraNikasvargisEvyAM prapannaH |
yastUdAstE sa AstE&dhiBavamasulaBaklESaniRmOkamastaprAyAnaMdaM
kathaMchinna vasati satataM paMchakaShTE&tikaShTE || 12 ||

kShut^kShAmAn rUkSharakShOradaKaranaKarakShuNNavikShOBitAkShAnAmagnAnaMdhakUpE
kShuramuKamuKaraiH pakShiBirvikShatAMgAn |
pUyAsRu~gmUtraviShThAkRumikulakalilE tat^kShaNakShiptaSaktyAdyastravrAtARditAMstvaddviSha
upajihatE vajrakalpA jalUkAH || 13 ||

mAtarmE mAtariSvan pitaratulagurO BrAtariShTAptabaMdhO
svAmin sarvAMtarAtmannajara jarayitarjanmamRutyAmayAnAm |
gOviMdE dEhi BaktiM Bavati cha BagavannUrjitAM nirnimittAM
nirvyAjAM niSchalAM sadguNagaNabRuhatIM SASvatImASu dEva || 14 ||

viShNOratyuttamatvAdaKilaguNagaNaistatra BaktiM gariShThAmASliShTE
SrIdharAByAmamumatha parivArAtmanA sEvakEShu |
yaH saMdhattE viriMchaSvasanavihagapAnaMtarudrEMdrapUrvEShvAdhyAyaMstAratamyaM
sphuTamavati sadA vAyurasmadgurustam || 15 ||

tattvaj~jAn muktiBAjaH suKayasi hi gurO yOgyatAtAratamyAdAdhatsE
miSrabuddhIMstridivanirayaBUgOcharAnnityabaddhAn |
tAmisrAMdhAdikAKyE tamasi subahulaM duHKayasyanyathAj~jAn
viShNOrAj~jABiritthaM SrutiSatamitihAsAdi chA&karNayAmaH || 16 ||

vaMdE&haM taM hanUmAniti mahitamahApauruShO bAhuSAlI
KyAtastE&gryO&vatAraH sahita iha bahubrahmacharyAdidharmaiH |
sasnEhAnAM sahasvAnaharaharahitaM nirdahan dEhaBAjAmaMhOmOhApahO
yaH spRuhayati mahatIM BaktimadyApi rAmE || 17 ||

prAk paMchASatsahasrairvyavahitamamitaM yOjanaiH parvataM tvaM
yAvatsaMjIvanAdyouShadhanidhimadhikaprANa laMkAmanaiShIH |
adrAkShIdutpataMtaM tata uta girimutpATayaMtaM gRuhItvA
yAMtaM KE rAGavAMGrou praNatamapi tadaikakShaNE tvAM hi lOkaH || 18 ||

kShiptaH paSchAtsalIlaM SatamatulamatE yOjanAnAM sa ucchastAvadvistAravAMSchApyupalalava
iva vyagrabuddhyA tvayA&taH |
svasvasthAnasthitAtisthiraSakalaSilAjAlasaMSlEShanaShTacChEdAMkaH
prAgivABUt kapivaravapuShastE namaH kauSalAya || 19 ||

dRuShTvA duShTAdhipOraH sphuTitakanakasadvarma GRuShTAsthikUTaM
niShpiShTaM hATakAdriprakaTataTataTAkAtiSaMkO janO&BUt |
yEnAjau rAvaNAripriyanaTanapaTurmuShTiriShTaM pradEShTuM
kiM nEShTE mE sa tE&ShTApadakaTakataTitkOTiBAmRuShTakAShThaH || 20 ||

dEvyAdESapraNItidruhiNaharavarAvadhyarakShOviGAtAdyAsEvOdyaddayArdraH
sahaBujamakarOdrAmanAmA mukuMdaH |
duShprApE pAramEShThyE karatalamatulaM mUrdhni vinyasya dhanyaM
tanvan BUyaH praBUtapraNayavikasitAbjEkShaNastvEkShamANaH || 21 ||

jaGnE niGnEna viGnO bahulabalabakadhvaMsanAdyEna SOchadviprAnukrOSapASairasuvidhRutisuKasyaikachakrAjanAnAm|
tasmai tE dEva kurmaH kurukulapatayE karmaNA cha praNAmAn
kirmIraM durmatInAM prathamamatha cha yO narmaNA nirmamAtha || 22 ||

nirmRudnannatyayatnaM vijaravara jarAsaMdhakAyAsthisaMdhInyuddhE
tvaM svadhvarE vA paSumiva damayan viShNupakShadviDISam |
yAvat pratyakShaBUtaM niKilamaKaBujaM tarpayAmAsithAsou
tAvatyA&&yOji tRuptyA kimu vada Bagavan rAjasUyASvamEdhE || 23 ||

kShvElAkShINATTahAsaM tava raNamarihannudgadOddAmabAhOrbahvakShouhiNyanIkakShapaNasunipuNaM
yasya sarvOttamasya |
SuSrUShArthaM chakartha svayamayamatha saMvaktumAnaMdatIrtha-
SrImannAman samarthastvamapi hi yuvayOH pAdapadmaM prapadyE || 24 ||

druhyaMtIM hRuddruhaM mAM drutamanilabalAddrAvayaMtImavidyAnidrAM
vidrAvya sadyO rachanapaTumathA&pAdya vidyAsamudra |
vAgdEvI sA suvidyAdraviNada viditA droupadI rudrapatnyAdyudriktA
drAgaBadrAdrahayatu dayitA pUrvaBImA&j~jayA tE || 25 ||

yAByAM SuSrUShurAsIH kurukulajananE kShatraviprOditAByAM
brahmaByAM bRuMhitAByAM chitisuKavapuShA kRuShNanAmAspadAByAm |
nirBEdAByAM viSEShAddvivachanaviShayAByAmuBAByAmamUByAM
tuByaM cha kShEmadEByaH sarasijavilasallOchanEByO namO&stu || 26 ||

gacchan sougaMdhikArthaM pathi sa hanumataH pucChamacChasya BImaH
prOddhartuM nASakatsa tvamumuruvapuShA BIShayAmAsa chEti |
pUrNaj~jAnoujasOstE gurutama vapuShOH SrImadAnaMdatIrtha
krIDAmAtraM tadEtat pramadada sudhiyAM mOhaka dvEShaBAjAm || 27 ||

bahvIH kOTIraTIkaH kuTilakaTumatInutkaTATOpakOpAn
drAk cha tvaM satvaratvAcCharaNada gadayA pOthayAmAsithArIn |
unmathyAtathyamithyAtvavachanavachanAnutpathasthAMstathA&nyAnprAyacChaH
svapriyAyai priyatamakusumaM prANa tasmai namastE || 28 ||

dEhAdutkrAmitAnAmadhipatirasatAmakramAdvakrabuddhiH
kruddhaH krOdhaikavaSyaH kRumiriva maNimAn duShkRutI niShkriyArtham |
chakrE BUchakramEtya krakachamiva satAM chEtasaH kaShTaSAstraM
dustarkaM chakrapANERguNagaNavirahaM jIvatAM cAdhikRutya || 29 ||

tadduShprEkShAnusArAtkatipayakunarairAdRutO&nyairvisRuShTO
brahmA&haM nirguNO&haM vitathamidamiti hyESha pAShaMDavAdaH |
tadyuktyABAsajAlaprasaraviShatarUddAhadakShapramANajvAlAmAlAdharO&
gniH pavana vijayatE tE&vatArastRutIyaH || 30 ||

AkrOSaMtO niRASA BayaBaravivaSasvASayASChinnadarpA
vASaMtO dESanASastviti bata kudhiyAM nASamASA daSA&Su |
dhAvaMtO&SlIlaSIlA vitathaSapathaSApASivAH SAMtaSouryAstvadvyAKyAsiMhanAdE
sapadi dadRuSirE mAyigOmAyavastE || 31 ||

triShvapyEvAvatArEShvariBirapaGRuNaM hiMsitO nirvikAraH
sarvaj~jaH sarvaSaktiH sakalaguNagaNApUrNarUpapragalBaH |
svacChaH svacChaMdamRutyuH suKayasi sujanaM dEva kiM chitramatra
trAtA yasya tridhAmA jagaduta vaSagaM kiMkarAH SaMkarAdyAH || 32 ||

udyanmaMdasmitaSrImRudumadhumadhurAlApapIyUShadhArAp- UrAsEkOpaSAMtAsuKasujanamanOlOchanApIyamAnam|
saMdrakShyE suMdaraM saMduhadiha mahadAnaMdamAnaMdatIrtha
SrImadvaktrEMdubiMbaM duritanududitaM nityadAhaM kadA nu || 33 ||

prAchInAchIrNapuNyOcchayachaturatarAchArataSchAruchittAnatyucchAM
rOchayaMtIM SrutichitavachanAM SrAvakAMScOdyachuMchUn |
vyAKyAmutKAtaduHKAM chiramuchitamahAchArya chiMtAratAMstE
chitrAM sacChAstrakartaScharaNaparicharAMCrAvayAsmAMScha kiMchit || 34 ||

pIThE ratnOpaklRUptE ruchiraruchimaNijyOtiShA sanniShaNNaM
brahmANaM BAvinaM tvAM jvalati nijapadE vaidikAdyA hi vidyAH |
sEvaMtE mUrtimatyaH sucharita charitaM BAti gaMdharvagItaM
pratyEkaM dEvasaMsatsvapi tava BagavannartitadyOvadhUShu || 35 ||

sAnukrOSairajasraM janimRutinirayAdyUrmimAlAvilE&smin
saMsArAbdhau nimagnAMCharaNamaSaraNAnicChatO vIkShya jaMtUn |
yuShmABiH prArthitaH sa~jjalanidhiSayanaH satyavatyAM maharShErvyaktaSchinmAtramUrtirna
Kalu BagavataH prAkRutO jAtu dEhaH || 36 ||

astavyastaM samastaSrutigatamadhamai ratnapUgaM yathAMdhairarthaM
lOkOpakRutyai guNagaNanilayaH sUtrayAmAsa kRutsnam |
yO&sou vyAsABidhAnastamahamaharaharBaktitastatprasAdAtsadyO
vidyOpalabdhyai gurutamamaguruM dEvadEvaM namAmi || 37 ||

Aj~jAmanyairadhAryAM Sirasi parisaradraSmikOTIrakOTou
kRuShNasyAkliShTakarmA dadhadanusaraNAdarthitO dEvasaMGaiH |
BUmAvAgatya BUmannasukaramakarOrbrahmasUtrasya BAShyaM
durBAShyaM vyasya dasyOrmaNimata uditaM vEdasadyuktiBistvam || 38 ||

BUtvA kShEtrE viSuddhE dvijagaNanilayE rUpyapIThABidhAnE
tatrApi brahmajAtistriBuvanaviSadE madhyagEhAKyagEhE |
pArivrAjyAdhirAjaH punarapi badarIM prApya kRuShNaM cha natvA
kRutvA BAShyANi samyag vyatanuta cha BavAn BAratArthaprakASam || 39 ||

vaMdE taM tvA supUrNapramatimanudinAsEvitaM dEvavRuMdairvaMdE
vaMdArumISE Sriya uta niyataM SrImadAnaMdatIrtham |
vaMdE maMdAkinIsatsaridamalajalAsEkasAdhikyasaMgaM
vaMdE&haM dEva BaktyA BavaBayadahanaM sajjanAnmOdayaMtam || 40 ||

subrahmaNyAKyasUrEH suta iti suBRuSaM kESavAnaMdatIrtha-
SrImatpAdAbjaBaktaH stutimakRuta harErvAyudEvasya chAsya |
tatpAdArchAdarENa grathitapadalasanmAlayA tvEtayA yE
saMrAdhyAmU namaMti pratatamatiguNA muktimEtE vrajaMti || 41 ||

|| iti kavikulatilakaSrImattrivikramapaMDitAchAryakRutA vAyustutiH saMpUrNA ||

|| SrI narasiMhanaKastutiH ||

pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTAkuMBOcchAdrivipATanAdhikapaTupratyEkavajrAyitAH|
SrImatkaMThIravAsyapratatasunaKarA dAritArAtidUrapradhvastadhvAMtaSAMtapravitatamanasA
BAvitA BUriBAgaiH || 1 ||

lakShmIkAMta samaMtatO&pi kalayan naivESitustE samaM
paSyAmyuttamavastu dUrataratO&pAstaM rasO yO&ShTamaH |
yadrOShOtkaradakShanEtrakuTilaprAMtOtthitAgnisphurat-
KadyOtOpamaviShphuliMgaBasitA brahmESaSakrOtkarAH || 2 ||

|| iti SrImadAnaMdatIrthaBagavatpAdakRutA SrInarasiMhanaKastutiH saMpUrNA ||

Samapana

Arpane

Praischitta japa

********************

Madhye, Mantra, Tantra, Swara, Varna, Lopa , Dosha Praschhitartam Namatraya japam Karishiye

Om Achyutaya Namaha

Om Anantaya Namaha

Om Govindaya Namaha |

Om Achyutaya Namaha

Om Anantaya Namaha

Om Govindaya Namaha |

Om Achyuta-Ananta -Govindaya Namaon Namaha ! ||

Advertisements

4 Comments »

 1. Dear Sir ,

  Just a small suggestion , when depicting slokas , you could give the actual sanskrit or kannada versions of text as it’s apt for parayana over english..

  Comment by Nandan — November 3, 2010 @ 3:23 pm | Reply

  • I’ll work on it once all the shlokas are complete. If you notice, I’ve tried to split the words into smaller words so that the meanings are clearer and you can pronounce it better. Pronouncing complex words is a bit of challenge in Sri HariVayuStuti, so if you know what you’re pronouncing it makes a huge difference.

   This is the second request for Devanagiri and Kannada scripts; so I’m already thinking about changing it’s priority. I’ve listed my changes in the “Updates” page, so people can keep track of the progress. Please visit it and you can comment any changes you’d like to see there.

   Comment by hrishikesh — November 3, 2010 @ 4:59 pm | Reply

 2. Dear Sir,

  Firstly, thank you so much for taking the effort to put up this blog.

  Secondly, I just want to mention that the sloka you’ve listed under the ‘Sri Vayu Dhyana Mantra’ section is slightly different and incomplete compared to what I know, which is as follows

  Hanuman anjana sunuhu – Vaayu puthro maha balaha
  Rameshtaha phalguna sakhaha – Pingaksho amitha vikramaha
  Udhadhi kramana schaiva – Seetha sokha vinasakaha
  Lakshmana pranadhathacha – Dasagreevasya dharpaha
  Dhwadasaitani namani – Kapeendrasya mahathmanaha
  swapa kale patenithyam – Yatra kale visheshataha
  Tasya mruthyu bhayam naasthi – Sarvathra vijayee bhaveth

  I must admit I’m not knowledgeable enough to comment on whether your version is correct or the one that I’d listed or if in fact they’re the same. However, I found it elsewhere on the web too – http://www.sanjeevinipeetam.com/general/hanuman-manthra/ – under the ‘4. Hanuman Dwadasa Namavali’ section.

  Sincerely,
  Suresh

  Comment by Suresh — December 3, 2012 @ 8:51 pm | Reply

  • Different traditions teach different dhyana shlokas. One should use which ever is taught.

   Comment by hrishikesh — December 28, 2012 @ 6:59 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: